حریق

سيستم هاي کشف واعلام حريق

سيستم هاي کشف واعلام حريق

(DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS)

دامنه کاربرد

سيستم هاي کشف واعلام حريق براي اگاهي سريع وبه موقع ازخطر اتش سوزي موثربوده ومي تواند قبل ازرسيدن محيط به شرايط بحراني فرصت لازم براي عمليات اطفاي حريق رافراهم اورد.به کمك اين سيستمها مي توان تا حدود زيادي ازتلفات وضايعات حريق جلوگيري نمودبه همين دليل تجهيز بنا به اين وسائل يكي ازعوامل اصلي حفاظت جان ومال انسانها دربرابرآتش سوزي شناخته شده است.ازاين رودرهمه مواردي که دراين دستورالعمل استفاده ازشبكه ها ضروري اعلام شود رعايت ضوابط مندرج دراين فصل براي طراحي ، اجرا،نگهداري وبازديد آنها الزامي است .ازاين رو مقررات مربوط به کاربرد ،عملكرد ونگهداري اين سيستمها دراين فصل ارائه شده است.

هدف :

هدف ازاجراي اين سيستم دومورد زير ميباشد :

١ -حفظ جان انسانها  LIFE

٢ -حفاظت ازسرمايه ها(اموال ودارائيPROPERTY

انواع سيستم هاي اعلام حريق       TYPES OF FIRE ALARM SYSTEMS

سيستم هاي اعلام حريق رادريك دسته بندي کلی مي توان به دوگروه دستي واتوماتيك مرکزي تقسيم نمود:

1-سیستم اعلام حریق دستی MANUA FIRE ALARM SYSTEMS

دراين سيستم تعدادي شستي CALL POINT و زنگ BELL وآژير  درنقاط مورد نظرنصب وتوسط يك زون مشترك يامستقل ، به منبع تغذيه متصل ميگردد.درحالت عادي شستي ها بازبوده وجريان ازمدارعبور نمي نمايد. درصورتيكه يكي ازشستي ها بسته شود ، جريان مداربرقرارگرديده وکليه آژيرها به صدا درخواهد امد. دريك نوع مدارديگر هرشستي فقط زنگ ياآژيرهاي مربوط به مدار خودش را به صدا درمي آورد.

2-مرکزي اتوماتيك اعلام سيستم AUTOMATIC FIRE ALARM SYSTEM

اين سيستم علاوه برشستي وزنگ وآژير، داراي کاشف هاي DETECTORS  اتوماتيك مختلف وهمچنين يك تابلو کنترل مرکزي مي باشد که علاوه براعلام دستي ، امكان اعلام اتوماتيك حريق ( دراثر احساس حرارت، دود ،گازوتشعشعات ناشي ازحريق ) وهمچنين نشان دهنده طبقه وقسمت يا حتي فضايي که آتش سوزي ازآن محل شروع شده است وجود دارد، درواقع يك سيستم هوشمند به کمك پروسسورکليه فضاهاي مورد نظررا بصورت دائمي کنترل وحفاظت مي نمايد.اين سيستم نقش مهمي درجلوگيري ازوقوع وتوسعه آتش دارد.

انواع سيستم اعلام حريق اتوماتيك

١ -سيستم اعلام حريق اتوماتيك معموليCONVENTIONAL

دراين سيستم ، ساختمان به چند منطقه زون ZONE  آتش تقسيم ميشود.هرمنطقه ک مشتمل برکاشف ها، شستي ها، زنگ ها وآژيرها ميباشد، داراي مداراعلام حريق مستقل است . بمحض شروع آتش سوزي دريك منطقه ازساختمان ، ابتدا زنگهاي همان منطقه بصورت دستي يا اتوماتيك بصدا درمي آيد ودرصورتيكه سيگنال توسط اپراتوريا نگهبان قطع نشود، زنگ ياآژيرسايرمنطقه ها بصدا خواهد آمد.

٢ -سيستم اعلام حريق اتوماتيك آدرس پذير ADDRESSABLE

دراين سيستم تمام عناصربكارگرفته شده ازقبيل کاشف ها، شستي ها، زنگ ها وآژيرها، وتكرارکننده ها توسط يك کد يا آدرس مشخص مي شوند ومرکزکنترل، اتاق يا محل مورد نظر را با همان کد يا آدرس شناسائي مينمايد.

ملاحظه ميشود که دراين سيستم، نقطه اي که آتش سوزي ازآنجا شروع گرديده بسيارسريع شناسائي شده ودرنتيجه، اقدامات لازم با سرعت کافي انجام خواهد شد.

با توجه به مطالب فوق، سيستم آدرس ياب کيفيت فني بسياربالاتري دارد.

دراين سيستم ، تمامي عناصرروي يك يا چند حلقه لوپ LOOP  ، بسته به تعداد عناصر، قرارخواهند گرفت . تعداد عناصرقابل قبول دريك حلقه درسيستمهاي مختلف متفاوت است ولي بطورمتوسط ظرفيت هرحلقه ( لوپ ) حدود ١٢۵ عنصر با پوشش دهي ده هزارمترمربع ميباشد.

منطقه بندي ساختمان (زون)

درمورد ساختمان هاي بزرگ که يافتن محل حريق و اطفاء آن به سادگي ميسرنيست بايستي ساختمان را منطقه بندي نمود.

درمنطقه بندي ساختمان بايد عوامل زيرموردتوجه قرارگيرد:

١ -سهولت شناسائي منطقه

٢ -قابليت دسترسي

٣ -ابعاد فضا

۴ -ديوارها وسايرعوامل جدا کننده

۵ -امكان تمرکزنيروها درمنطقه مورد نظر

مقررات زيردرمنطقه بندي ساختمان بايد رعايت گردد:

الف – منطقه مورد نظرنبايد ازديوارها وسايرعوامل جدا کننده تجاوزنمايد.

ب _ مساحت منطقه نبايد از٢٠٠٠ مترمربع بيشترشود.

ج_ هرمنطقه بايستي فقط يك طبقه را دربرگيرد

جزاء سيستم اعلام حريق اتوماتيك معمولي

انواع شستي ها

شستي هاي اعلام حريق که با شكسته شدن شيشه هاي آن يا تلق هاي قابل انعطاف فعال مي شوند ودرمدت ٢ ثانيه آژيرها را به صدا درمي آورند ، خيلي راحت توسط شخص انجام مي پذيرد . نوع شيشه انتخابي نبايستي آسيبي به دست وارد نمايد.

1-محل مناسب جهت نصب شستي:

-درمسيرتمامي خروجي ها ، پله ها که به مكان امن باز مي شوند

حداکثرفاصله براي رسيدن به شستي از٣٠ متربيشترنباشد

شستي ها معمولاً درارتفاع ۴/١ متري ازکف تمام شده نصب ميگردند

شستي ها بايد به صورت روکاريا نيمه توکارومتضاد با رنگ محل (قرمز) به طوريكه ازفاصله دورقابل مشاهده باشد، نصب گردد.

نحوه عملكرد کليه شستي ها يكسان بوده مگر تصرف خاصي باشد که عملكرد آن متفاوت باشد.

شستي ها را مي توان دريك زون مستقل قرارداد وهمچنين مي توان درمدارهمان طبقه قرار داد.

2- وسايل هشداردهنده

جهت آگاهي متصرفين ساختمانها ازوقوع حريق، تجهيزات هشداردهنده حريق دربخش هاي مختلف بنا نصب مي شود که به دوشكل سمعي وبصري مي باشند.

الف – وسايل سمعي (آژيرها وزنگ ها)

انواع آژير ها و زنگها :

وسايل سمعي بايد مشخصات زيررا داشته باشد:

1- رديف فرکانس : ۵٠٠ تا ١٠٠٠ هرتز باشد

2-حداقل سطح صوت : ۶۵ دسيبل يا ۵ دسيبل بيشتراز حداکثر همهمه موجود درفضا باشد .

3-دراتاقهاي خواب درمحل تختخواب حداقل ٧۵ دسيبل صوت ايجاد نمايد.

انواع وسايل هشداردهنده سمعي:

1-بيزربا صداي ضعيف

جهت آگاهي ازوجود نقص درسيستم ويا قطع مدار وباز شدن کاشف ها اين صدا ازدرون تابل کنترل مرکزي حريق شنيده مي شود.

2-زنگ با صداي متوسط

3-سيرن يا آژير

4-اژيرالكترونيكي : با تنوع زياد درسطح صوت وفرکانس وتن صدا.

انتخاب يكي ازچند نوع هشداردهنده هاي فوق بستگي به عوامل زير دارد.

1)صداي هشداردهنده بايد بالاترازهمهمه موجود درفضا و کاملاً قابل شنيدن باشد.

2)تن صداي هشداردهنده هاي اعلام حريق بايد متمايزازصداي ديگروسايل هشداري باشد.

3)نوع هشداردهنده بايد متناسب با فضا ومتصرفان درنظرگرفته شود.

4)سرو صداي هشداردهنده بايد متناسب با موقعيت کاربري وقابل شنيدن باشد.

5)آژيرها بايستي حداقل دردومداربرنامه ريزي گردد که درصورت بروزاشكال دريك مدار، مدار دومي

آماده بكارباشد.

6)نبايستي آژيرها را داخل اتاقها نصب نمود.

وسايل هشداردهنده بصري وکاربرد آنها : (چراغ هاي نشانگر و چراغ هاي چشمك زن)

فلاشر

1)درفضاهايي آه صداي بلند زنگ موجب ناراحتي شديد افراد خواهد شد يا افراد ناشنوا حضوريا تردد دارند لازم است هشداردهنده بصري مناسب نصب گردد.

2)چراغ هاي نشانگر براي يافتن سريع مكان حريق زده

چراغ نشانگر

3)برای پیدا کردن سریع مکان حریق زده  و کاهش تعداد زون های ،از چراغ های نشانگر با نصب در کنار یا بالای درب ورودی مکان  استفاده میشود.

نوع عملكرد وسايل هشداردهنده سمعي وبصري حريق

1)هشدارعمومي:دراين حالت کليه آژيرهاي موجود درساختمان همزمان به صدادرمي آيند.

2)هشدارمنطقه اي : دراين حالت آژيرفقط درمنطقه حريق زده به صدادرمي آيد.

3)هشدارمرحله اي : دراين حالت سيستم هشداردهنده ابتدا درمحل تجمع افراد مسئول به مدت معين (حداکثردودقيقه ) وسپس کليه قسمتها به صدادرمي آيد

کاشف هاي اعلام حريق اتوماتيك

انواع کاشفها که وقوع آتش راحس وآنرا به مرآزاعلام مي نمايند بشرح ذيل است:

HEAT DETECTORS کاشف های حرارتی

دتكتور حرارتي

کاشفهاي حرارتي خود به دودسته ثابت وافزايشي تقسيم مي شوند :

DETECTOR HEAT FIXED الف – کاشف حرارتي ثابت

اين کاشف دردرجه حرارت مشخصي (مثلا ۵٨ درجه سانتيگراد) اعلام حريق مي نمايد.

RATE OF RISE HEAT DETECTOR ب- کاشف حرارتی افزایشی

اين کاشف به هنگام افزايش ناگهاني دما درمحيط واکنش نشان مي دهد.عملكرد آن بهترازنوع ثابت بوده ودردماي ثابت نيزاعلام حريق مي نمايد

2- کاشفهاي دودي

 

دتكتور دودي

اين نوع کاشفها براي نظارت دائمي طراحي شده ووقوع آتش سوزي هائي را که داراي عكس العمل هاي حرارتي کند ولي همراه دود هستند خبرمي دهد.

کاشفهاي دودي به دونوع يونيزاسيون واپتيكال (نوري ) تقسيم ميشوند.

IONIZATION SMOKE DETECTOR الف – کاشف دودي يونيزاسيون

اين کاشف به محض ورود ذرات دود به محفظه داراي جريان الكتريكي ، نظم آن مختل شده وتعادل يونهاي مثبت ومنفي بهم خورده وباعث کاهش جريان الكتريكي موجود ونتيجتاً فعال شدن کاشف مي گردد اين نوع کاشفها درمقابل ذرات ريز دود حساسيت نشان مي دهند ودر مقابل ذرات دود باتراکم زياد مانند دود ناشی از سوختن حساسیت کمتری دارد.

حالت فعال بعد از وارد شدن دود به محفظه

OPTICAL SMOKE DETECTOR ب- کاشف دودي اپتيكال(نوری)

اين نوع کاشف هاي دودي باجذب نوربه وسيله ذرات دريك امتداد نوري عمل مي نمايد ومحصولات قابل رويت آتش سوزي را کشف مي نمايد وبرعكس نوع يونيزه که ذرات غيرقابل رويت راکشف مي نمايد

درمقابل ذرات بزرگتر حساس مي باشد

– کاشف نوري ازدوقسمت مهم، منبع نوري ويك فتوسل الكتريكي تشكيل شده است

کاشف هاي نوري ازنظرعملكرد به دونوع انكسارنوروپخش نورتقسيم ميگردند.

THE LIGHT – SCATTER TYPE 1انكسارنور درنوع

 

 

حالت فعال دتكتور پس از ورود دودي اپتيكال

نورمستقيماً به فتوسل الكتريكي نمي تابد وپس ازورود به محفظه باعث شكست نوروتابش آن برفتوسل وبرقراري جريان درکاشف مي گردد.

در نوع پخش نور

 

حالت عادي و فعال دتكتور دودي اپتيكال

نورمستقيماً به فتوسل الكتريكي مي تابد با ورود دود به محفظه نورازمسيرخود منحرف وجريان قطع مي شود وکاشف فعال ميگردد

3- کشف های شعله ای (تشعشعی)

به محض توليد گازهاي گرم آتش سوزي، انرژي تشعشعي به شكل هاي زيرتوليد مي شود:

الف- تشعشعات مادون قرمز

ب- نورنامرئي

ج- تشعشعات ماوراء بنفش

اين نوع ازانرژي ها به وسيله امواج تشعشعي جابحا مي شوند. وکاشف هاي تشعشعي طوري طراحي مي شوند که درمقابل اين تشعشعات واکنش نشان دهد. اين کاشف ها جهت تشعشعات مادون قرمزوماوراء بنفش

طراحي وساخته شده اند.

انواع کاشف هاي شعله اي:

نمونه اي از كاشف شعله اي

INFRA RED FLAME DETECTOR -قرمز مادون اي شعله کاشف

دراين کاشف ازيك لنز وفيلتر که نقش آن آشكارسازي شعله هاي نامرئي مي باشد استفاده شده است . مرئي کننده تشعشعات مادون قرمز پس ازعبورازفيلترمرئي کننده به فتوسل مي رسد وفتوسل پس ازدريافت نورشعله سيگنالي به قسمت فيلتر وآمپلي فايروارد مي کند دراينجا پس ازتفكيك سايرفرکانسهاي مزاحم ،فرکانس هاي ١۵-۴ هرتزراعبورمي دهد.امواج وارده پس ازتقويت در١۵ ثانيه تجزيه وتحليل مي شوند.

اگرفرکانسهاي دريافت شده مربوط به شعله باشد به قسمت هاي بعدي يعني اعلام حريق وارد مي شود.

حرارت تابش آفتاب نيزنمي تواند نوع مادون قرمز را فعال کند.

ULTRA VIOLET FLAME DETECTOR  -بنفش ماوراء اي شعله کاشف

کاشف هاي شعله اي ماواء بنفش تشعشعات ساطع شده راکشف نموده وبه طورمعمول دردامنه طول امواج ٢٢٠ تا ٢٧٠ نانومترعمل مي آند. تشعشعات خورشيدي دراين دامنه توسط لايه بالايي اوزن جذب ميگردد، بنابراين کاشف هاي شعله اي ماوراء بنفش معمولاً واکنشي نسبت به تابش آفتاب ندارند.

اين کاشف ها مثل کاشف هاي شعله اي مادون قرمزبايستي توانائي ديدن شعله قبل ازفعال شدن را داشته باشند. اساساً کاشف هاي ماوراء بنفش ازيك آمپلي فايرفتوالكتريك بايك تيوپ شيشه اي پرازگازکه به تشعشعات ماوراء بنفش حساسيت داشته ، تشكيل شده است.

۴ -کاشف بيم  (پرتوافكن خطي) Beam

کليه آاشف هايي که تا بحال درمورد آنها بحث وگفتگوشد نقطه اي مي باشند. کاشف بيم ترکيبي ازکاشف هاي حرارتي ودودي است وداراي دوقسمت فرستنده وگيرنده مي باشد.آه فرستنده فرکانسهايي را ايجاد وارسال مي نمايد وقسمت گيرنده که درفرکانسهاي خاص تنظيم شده است فرکانس هاي توليد شده درفرستنده رادريافت مي نمايند. که اين دودستگاه ( فرستنده وگيرنده ) درفاصله حداکثر١٠٠ متري ودرارتفاع ٣ الي ٢۵ متري روبروي هم نصب مي گردند.

 ۵ -کاشف هاي نوع گازي  :DETECTOR GAS

اين کاشف نشت گازرا حس وبه مرکزاعلام مي نمايد. طرزکاران به اين صورت است که فيلا مان پلاتيني گداخته به شكل مخصوصي درداخل محفظه قرارگرفته وبه محض تماس با گازشعله ورميشود.تغييرات شدت نوراين رشته پلاتين روي يك سلول فتوالكتريك اثرگذاشته و بوسيله مدارهاي مربوطه باعث بكارانداختن وسايل مختلف ازقبيل آژير، سيستم آتش نشاني وهمچنين قطع هودها وهواکش هاوهوارسان هاي مورد نظرمي گردد.

يك سيستم اعلام گازکامل شامل مرکزفرعي اعلام وکاشف هاي گازمي باشد.

نواع کاشف ها ازنظرعملكرد :

1-خطي هاي کاشف LINE DETECTORS

دراين کاشف ها حس اثر حريق درطول يك خط صورت مي گيرد نمونه هاي اين کاشف ها دودي خطي يابيم وکابل هاي حس کننده حرارتي مي باشد.

٢ -کاشف هاي نقطه اي POINT DETECTORS

دراين کاشف جزء حس کننده دريك نقطه مشخص قرارميگيرد.(کاشفهاي دودي وحرارتي )

٣ -کاشف هاي نمونه گير SAMPLINGD ETECTORS

اين نوع کاشف هواي موجود درمحل رابوسيله لوله هايي که به دستگاه مرکزي متصل است ازطريق پمپ، مكش نموده وآن راآناليز مي نمايد. وازسه قسمت زيرتشكيل ميگردد:

1)دستگاه مرکزي که حس کننده دود درون آن قراردارد.

٢ (لوله هاي انتقال دهنده دود ازنقاط مورد نظربه دستگاه مرکزي.

٣ (پمپ مكش جهت مكيدن هوا وعبوردادن هوا ازنقاط مورد نظربه داخل دستگاه مرکزي.

سطح پوشش کاشف ها

١ -کاشف حرارتي

سطح پوشش کاشف ها تابع شكل وفضا، بخصوص ارتفاع نصب آنها مي باشد. سازندگان مختلف هم ارقام گوناگوني را اعلام مي آنند. حداکثرسطح پوشش اين کاشف ها درارتفاع استاندارد ٣متر، ۵٠-۴٠ مترمربع

مي باشد.

٢ -کاشف دودي

کاشف ها بايد با فاصله کاملاً يكنواخت ، بطوريكه کل فضا را تحت پوشش قراردهد، نصب شوند. حداکثرسطح پوشش دهي توسط کاشف دودي درارتفاع معمولي (٣ متر)، ١٠٠ مترمربع مي باشد.

6-مرکزي کنترل تابلوي

 

يكي ازاجزاء سيستم اعلام حريق ، تابلوکنترل مرکزي حريق است که نقش مهمي درکنترل کليه اجزاء سيستم وعملكرد آنها دارد وبايستي حداقل داراي قابليت هاي زيرباشد:

١ -اعلام وضعيت حريق 1 : FIRE

وضعيت حريق درهرمنطقه، توسط چراغ کوچك قرمزوبانورکافي درروي تابلو کنترل مشخص مي گردد.ودراين وضعيت اعمالي را که ازآن خواسته شده وبرنامه ريزي شده انجام مي دهد، نظيربه صدا درآوردن آژيرها، ثبت وضعيت حريق، ارتباط با مراکزي نظيرآتش نشاني، فعال نمودن سيستم هاي اطفاء، فشارمثبت هواوغيره .

٢ -اعلام وجود نقص 2 :FUALT

تابل کنترل بايد وجود نقص درهريك از قسمتهاي سيستم وخود را بوسيله چراغ هاي LED زرد رنگ که به ترتيب زير درنظرگرفته شده وبوسيله صداي خفيف بيزراعلام نمايد.

١ -اعلام خطا درکاشفها يا سيم کشي هاي هرزون

٢ -اعلام خطا درمدارآژيرها وسيم کشي آنها.

٣ -اعلام خطا درمدارباتري ذخيره تابلو

۴ -اعلام خطا به هنگام قطع برق شهر.

۵ -اعلام خطا جهت عيب کلي درخود دستگاه.

٣ -چراغ LED سبزرنگ نشانگرآماده بكاربودن وسلامت دستگاه مي باشد.

4-دستگاه مجدد اندازي راه TEST LAMPS- RESET

تابلو کنترل مرکزي بايد داراي شستي مخصوص جهت راه اندازي مجدد دستگاه پس ازپايان هرگونه حريق ويا رفع نقص درهريك ازاجزاء سيستم باشد ودراين حالت کليه چراغها وصداي بيزرقطع مي شود.

5-آژيرها صداي قطع SILENCE ALARM – SILENCE FUALT

تابلو کنترل مرکزي بايد داري شستي مخصوص جهت قطع صداي آژيرها وبيزرداخل دستگاه که به هنگام اشكال دردستگاه فعال شده ، باشد. ودراين حالت چراغ قرمز منطقه حريق زده روشن مي ماند.

6-دستي آزمايش EVACUTION – SOUNDERS TEST

تابل کنترل مرکزي حريق بايد داراي شستي مخصوص جهت آزمايش دستي آژيرها واعلام وضعيت اضطراري جهت آگاهي متصرفين براي تخليه باشد.

7-زون حذف DISABLED – ENABLE

تابل کنترل مرکزي بايد داراي شستي مخصوص جهت قطع وازمدارخارج نمودن يك يا چند زون وبالعكس وارد مدارنمودن سيستم باشد.

شارژتابلو کنترل حريق

تابلو بايد داراي شارژبا قابليت باطري موجود درداخل خود باشد.

محل نصب تابلو کنترل حريق

دستگاه بايد درمكاني مناسب، مشخص، درمعرض ديد وقابل استفاده براي نيروهاي اتش نشاني ساکنان ساختمان نصب شود.بهترين مكان براي نصب آنها نگهباني ها يا نزديك درهاي ورودي ساختمان است.به نحوي که درمعرض صدمات فيزيكي قرارنداشته باشد

٧ -باطريها

باطريها بايدازنوع خشك وياآب بندي شده انتخاب شود مشروط برآنكه هنگام قطع برق بتواند:

الف- حداقل به مدت ٧٢ ساعتBS  ٢۴ ساعت  NFPA سيستم را تغذيه وآماده بكار نگهدارد.

ب- درصورت فعال شدن سيستم (اعلام حريق وبه صدادرآمدن آژيرها) بتواند حداقل به مدت ١٠ دقيقه جوابگو باشد.

٨-کابل وسيم مصرفي درسيستم

١ -حداقل قطرسيم وکابل ها نبايد کمتراز٧/٠ ميليمتر باشد.

٢ -سيم يا کابل بايد ازنوع افشان انتخاب شود.

٣ -سيم ها وکابل سيستم اعلام بايد ازدرون لوله مستقل عبورداده شود.

۴ -درتصرفهاي غيرمسكوني ، سيم ها وکابل هاي روکاربايدازداخل لوله هاي فولادي عبورداده شود.

– انتخاب نوع کاشفها ،چگونگي استقرارورعايت فاصله بين آنهادرهمه موارد براساس دستورالعمل سازنده وباتائيد نهادقانوني مسئول خواه دبود.

محل هاي مناسب جهت نصب دتكتورهاي دودي:

کريدورها ،راهروها،راه پله ها، شفت وداکت آسانسوربخاطراحتمال وجود جريان هوا وهمچنين اتاقهاي عمومي – دفاترعمومي – اتاق کنفرانس وانتظار- قسمت هاي مختلف هتل اعم

ازمهمانخانه،تالار،لابي،ناهارخوري،سالن،فروشگاهها ، بخش فروش،صحنه وسن هاي نمايش تئاترومحل هاي سخنراني – زيرزمين ها ، محل هاي پياده مانند مترو- انبارها- مدارس- کتابخانه ها، سالن اجتماعات عمومي- درکليه قسمت هاي تصرفهاي درماني اعم از اتاق مراقبت – پرستاري،اتاق عمل،درمان،مراقبت هاي کودکان،آزمايشگاهها،راديولوژي يا درمان بااشعه- استوديوهاي عكاسي، آرايشگاههاي زيبائي – اتاقهاي تاريكخانه، توسعه وتكثير، استوديوهاي ضبط وتكثير(يونيزه ) اتاق سيستم هاي برق (ماشين آلات برقي)- کارخانجات واماکن کاري- کليساها واماکن مذهبي – مراکزتلفنخانه – محل هاي حمل باريا انتقال بارهمگي ازنوع ا پتيكال وجهت انبارهاي سوخت مايع (مثلاً بنزين) ازنوع يونيزه ياشعله اي

محل ها ي مناسب جهت دتكتورهاي حرارتي

اتاقهاي گرمخانه (بويلر) – اتاق هاي خشك آن – آشپزخانه – اماکن بارگيري – موتورخانه ها

نكاتي چند درباره طراحي

تمام قسمتهاي مختلف بنا هايي که براساس ضوابط اين دستورالعمل ملزم به داشتن سيستم کشف واعلام حريق خودکارباشند،اعم ازفضاهاي اصلي يافرعي (شامل شفتهاي تاسيساتي ،فضاي پنهان وکوروفضاهاي داخل سقف کاذب)،بايد مجهز به کاشف باشد،مگراينكه حذف آنها درپاره اي موارد ازنظرکارشناس حفاظت ازحريق بلامانع باشد.

– تعيين محل استقرارکاشف هاي حريق مطابق مشخصات فني ارائه شده ازطرف سازنده ورعايت شرايط زيرخواهد بود:

– کاشف هاي حرارتي ودودي که به صورت نقطه اي عمل ميكنند،چنانچه زيرسقف نصب شوند بايد حداقل۵٠ سانتيمترنسبت به ديوار فاصله داشته باشند.

– کاشف هاي حرارتي که به صورت خطي عمل ميكنند،بايد درفاصله ۵٠ سانتيمتري ازفصل مشترك سقف باديوار،زيرسقف ياروي ديوار نصب شوند.

– کاشف هاي دودي ازنوع فتوالكتريك که به صورت خطي عمل ميكنند،بايد طوري نصب شوند که پرتوهاي تابش وبازتاب آنها تماما موازي سقف باشد.

– درمواردي که کاشف هاي حريق زيرسقف نصب شوند ،فواصل بين آنها بايد مطابق مشخصات فني ارائه شده ازطرف سازنده ورعايت شرايط زيرباشد:

– درمواردي که ارتفاع سقف از٣ متر بيشترباشد،به ازاي هر۶٠ سا نتيمتراضافه ارتفاع ۶ درصد ازفاصله تعيين شده ازسوي سازنده ،کاسته شود.

– درسقف هاي مسطح براي اطمينان ازعملكرد به موقع کاشف هاي دود وگاز،اين نوع کاشف ها علاوه برسقف بايد يك درميان بصورت آويز درفاصله حداقل ٩٠ سانتيمترپايين ترازسقف نيز نصب شود.

– فاصله کاشف هاي حرارتي درسقف هاي باتيرهاي برجسته تاحد١٠ سانتيمتر برجستگي تيرمشابه سقف هاي مسطح مي باشدودرمورد برجستگي هاي بيش از١٠ سانتيمتروتا۴۵ سانتيمتر،فواصل بين کاشف ها به ٣/٢ سقفهاي مسطح کاهش مي يابد.درتيرهاي با برجستگي بيش از۴۵ سانتيمتر،هرچشمه درمحدوده تيرها به عنوان سقف مستقل تلقي خواهد شد که تابع مقررات سقف هاي مسطح خواهد بود.

– درمورد کاشف هاي دود وگاز،برجستگي تيرها تاحد٢٠ سانتيمترشامل مقررات سقف هاي مسطح مي باشد وبيش از آن تا ۴۵ سانتيمترفواصل بين کاشف ها به ٣/١ سقف هاي مسطح کاهش مي يابد و بيش ا ز ۴۵ سانتيمتر،مشابه کاشف هاي حرارتي خواهد بود.

– فواصل بين کاشف ها ي حرارت ،دود ياگازدرسقف هاي شيب دار مطابق اندازه تعيين شده ازسوي سازنده خواهدبود.درسقف هاي شيبداربايديك رديف کاشف درفاصله ٩٠ سانتيمتري خط الراس نصب گردد . کاهش فواصل بين کاشف ها به ميزان ۶ درصد به ازاي هر۶٠ سانتيمتر افزايش ارتفاع نسبت به ٣ متر الزامي است . درسقف هاي باشيب کمتراز٣٠ درجه مبناي محاسبه ،ارتفاع خط الراس ودر سقف هاي باشيب بيش از٣٠ درجه مبناي محاسبه ، متوسط ارتفاع سقف خواهد بود.

– درتمام بناهايي که نصب کاشف هاي خودکار ضروري اعلام شود،فراهم نمودن سيستم اعلام حريق دستي نيز الزامي است.

– نصب دست کم يك آژيريازنگ درهرطبقه ازبنا ،به گونه اي که صداي آن سرتاسر طبقه را به وضوح پوشش دهد. الزامي است .فضاهاي محدود شده به ديوارهاي حريق هرآدام بايد مسقلا بايد داراي آژير يازنگ باشند.

محل نصب دستگاه هشداردهنده يااعلام کننده ،چنانچه برروي ديوارنصب شود بايد حداقل ١۵ سانتيمترازسقف و٢٣٠ سانتيمترازکف تمام شده فاصله داشته باشد.

– تمام وسايل وتجهيزاتي که درشبكه هاي هشداروکشف واعلام حريق به کارگرفته مي شوند بايد داراي علامت استاندارد بوده ودرشرايط زيربه خوبي توان انجام وظيفه را داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *