انواع خاموش کننده

کپسول های آتش نشانی

در هر قسمتی از بنا، با توجه به نوع مواد سوختنی موجود و گروه حریق احتمالی، باید خاموش کننده دستی با ماده
.اطفایی مناسب انتخاب و نصب گردد

خاموش کننده مناسب بر اساس گروه حریق

 گروه A

حریق های ناشی از مواد سوختنی معمولی، نظیر چوپ ،پارچه ،کاغذ ، لاستیک و انواع پلاستیک ها

گروه B

حریق های ناشی از مایعات قاب اشتغال ، مایعات سوختی ،گریس های نفتی ،قیر ،، روغن ،رنگهای پایه روغنی ،حلال ها ،لاک های صنعتی،الکل ها و گازهای قابل اشتغال

گروه C

حریق های ناشی از تجهیزات الکتریکی دارای جریان

گروه D

حریق های ناشی از فلزات سوختی نظیر منیزیم،تیتانیوم، پتاسیم ،سدیم و لیتیوم

گروه K

حریق های ناشی از وسایل و تجهیزات آشپزخانه ای که حاوی روغن های آشپزی (روغن و چربی های گیاهی و حیوانی )هستند

خاموش کننده باید به گونهای نصب شود که ارتفاع قسمت بالایی آن، از کف تمام شده بنا بسته به وزن خاموش کننده-
.حداکثر مطابق شکل زیر باشد. حداقل فاصله زیر خاموش کننده تا زمین نباید کم تر از 10 سانتیمتر باشد.

اجزای کپسول آتش نشانی

همانطور که گفته شد کپسول های آتش نشانی شامل یک مخزن است که توسط یک لوله به قسمت بالایی کپسول متصل شده است که یک شیر فنری شکل راه ارتباطی لوله و دهانه خروجی کپسول آتش نشانی تعبیه شده که باعث بسته شدن آن میشود. در بالای مخزن مواد مهار کننده آتش ، سیلندر کوچکی نیز وجود دارد که با گاز دی اکسید کربن فشرده شده پر شده ‌که برای جلوگیری از انتشار گاز کربن دی اکسید آن یک شیر به کار رفته است

اما به ضامن و اهرم کپسول های آتش نشانی میرسیم که در تمام کپسول های آتش نشانی استفاده شده است و در هنگام نیاز به یک کپسول باید با کشیدن ضامن و فشار دادن اهرمی که در آن قرار داده شده از آن استفاده کنید ، که با فشار دادن اهرم کپسول مسیر خروجی کپسول باز شده و گاز فشرده ای که در آن قرار دارد آزاد میشود که با شدت بسیاز زیادی از مخزن خارج میشود

 

 

 

 

 

 

 

طبقه بندی آتش  مطابق استاندارد

کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی